CÁC PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM ACCCUMARK

Hướng dẫn các phím tắt để vào lệnh nhanh trong phần mềm Gerber Accumark 8.5

Menu Hot Keys Submenu/ Function
Point Alt + F1 Delete Point
 Các lệnh điểm Alt + F2 Modify Points/ Move Point
Alt + F3 Modify Points/ Align 2 Points
Alt + F4 Add Point-Thêm điểm
Alt + F6 Add Multiple/ Add Drills
Alt + F7 Add Multiple/ Add Drills Dist
Alt + F8 Add Multiple/ Add Points Line
Alt + F9 Add Multiple/ Add Points Line Dist
Alt + F10 Point Intersect
Alt + F11 Modify Points/ Move Smooth
Alt + F12 Modify Points/Move Single Point
Line Alt + S Swap Line
Alt + R Replace Line
Ctrl + F1 Delete Line
Ctrl + F2 Modify Line/ Move Line
Ctrl + F3 Modify Line/ Move Line Anchor
Ctrl + F4 Create Line/ Offset Even
Ctrl + F5 Create Line/ Copy Line
Ctrl + F6 Create Line/ Offset Uneven
Ctrl + F7 Create Line/ Digitized
Ctrl + F8 Modify Line/ Clip
Ctrl + F9 Modify Line/ Combine/Merge
Ctrl + F10 Modify Line/ Split
Ctrl + F11 Modify Line/ Make/Move Parallel
Ctrl + F12 Modify Line/ Flatten Line Segment
Piece Shift + F1 Delete Piece from Work Area
Shift + F2 Modify Piece/ Move Piece
Shift + F3 Create Piece/ Trace Normal
Shift + F4 Create Piece/ Extract Piece
Shift + F5 Modify Piece/ Realign Grain/Grade Ref
Shift + F6 Create Piece/ Rectangle
Shift + F7 Seam/ Define/Add Seam
Shift + F8 Seam/ Swap Sew/Cut
Shift + F9 Modify Piece/ Flip Piece
Shift + F10 Modify Piece/ Rotate Piece
Shift + F11 Modify Piece/ Use Position
Shift + F12 Modify Piece/ Set and Rotate/Lock
Shift +W Modify Piece/ Walk Pieces
Shift + K Modify Piece/ Fold Keep
Notch Alt + F5 Add Notch
File Ctrl + N New
Ctrl + O Open
Ctrl + S Save
Ctrl + P Print
Ctrl + L Plot
Ctrl + T Style Description
Ctrl + M Style/Piece Manager
Edit Ctrl + Z Undo
Ctrl + Y Redo
Ctrl + A Select All
Ctrl + D Clear All
F10 Delete Pieces from Work Area
View F7 Zoom/ Zoom In
F8 Zoom/ Zoom Out
F2 Zoom/ Separate Pieces
F3 Zoom/ Full Scale
F4 Zoom/ Zoom to Selected
Ctrl + I Point/ Intermediate Points
Ctrl + J Point/ Grade Rules
Ctrl + B Point/ Point Types/Attributes
Ctrl + U Line/ Types/Labels
Ctrl + W Line/ Verify by Label
Ctrl + G Grade/ Show All Sizes
Ctrl + E Grade/ Show Non-base Size
Ctrl + K Grade/ Stack On/Off
Ctrl + F Grade/ F Rotation
Ctrl + H Grade/ Clear Nest
Ctrl + R Refresh Display
Grade Alt +J Create/Edit Rules/ Edit Delta
Alt +K Create/Edit Rules/ Create Delta
Alt +N Modify Rule/ Change Grd Rule
Also, Edit Point Info
Alt +A Modify Rule/ Add Grade Point
Alt +B Modify Rule/ Copy Table Rule
Alt +C Modify Rule/ Copy Grade Rule
Alt + T Assign Rule Table
Alt + Z Clear Charts
Alt + Q Measure/ Line
Seam Shift + F7 Define/Add Seam
Shift + R Add/Remove Seam
Shift + F8 Swap Sew/Cut
download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

KHOA-HOC-NGANH-MAY