xuất rập đuôi zip trên PDS

xuất rập đuôi zip trên PDS