TÀI LIỆU

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN Nhảy size tay Bước 1: Nhảy size điểm đầu vai  X= 0   , y=0 Bước 2: Nhảy size điểm bắp tay   X= hạ nách   , Y=bắp […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1

NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1 Nhảy size thân sau Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ   X=0    , Y=0 Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ  X= 0  , Y=1/2 rộng […]