Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân trước)

Thông số thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản thân trước

Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân sau)

Dài áo: 64

Vòng cổ: 37

Vòng ngực: 80

Vòng eo: 64

Ngang vai: 36

Vòng nách: 34

Hạ eo: 36

Hạ mông: 18

Chồm vai: 2cm

Cách vẽ thiết kế rập áo sơ mi nữ

 

Vẽ hình chữ nhật:

AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62

AC: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2 = 22

 Vòng cổ áo sơ mi nữ 

AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ+1 = 6.5

AA2: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ+1 = 6.5

Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2.

Ngang vai áo sơ mi nữ: 

AC1: Ngang vai = ½ vai – 0.5 = 17.5

C1C2: Hạ vai = 4

Nối C2A1 làm vai con.

Vẽ vòng nách:

Hạ nách = ½ vòng nách – 2 = 15

Đánh cong vòng nách qua điểm DC2.

Xác định vị trí eo:

AE1: Hạ eo = Số đo – 2 (áo không pen ngực ) = 34

E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 2 (pence) = 20

Vẽ sườn:

BM: Ngang lai = ngang ngực = 22

MM1: Giảm sườn 2cm.

Vẽ sườn qua các điểm  M1E2D.

Vẽ vạt lai:

Chia BM làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BM với M1 đánh cong 0.5-1

Xác định vị trí hạ mông:

E1G1: Hạ mông = số đo (18-20).

Vẽ rộng pence:

Vẽ pen, chia đôi E2E1. Mỗi bên lấy 1cm làm rộng pen YY1.

Nối các điểm PYY1P1 tạo pen dọc.

Vẽ nẹp, khuy nút:

Tạo đường khuy nút áo sơ mi nữ :

Đường 1 cách tâm nút 1.5cm làm khuy, đường 2 cách đường 1, 3 cm làm nẹp.

Tạo khuy nút áo sơ mi nữ .

Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân sau)