Accumark explorer không hiện thanh search1

Accumark explorer không hiện thanh search1