annotation
GERBER ACCUMARK

Tạo bảng ghi chú vẽ rập.

         Bảng ghi chú vẽ rập dùng để đi sơ đồ in rập.Thông thường rập in ra có các giá trị như tên mã hàng,loại vải,tên chi tiết,đường may,dấu dùi…Video hướng dẫn chi tiết các […]