TÀI LIỆU

Xuất file Gerber Accumark qua Corel

HV: CorelDRAW có đọc được file Gerber Accumark  không ? TT: Khi xuất qua file trung gian thì rập, sơ đồ Gerber Accumark có thể mở trên CorelDRAW  rất oki. Trung tâm thiết kế thời trang […]