annotation
GERBER ACCUMARK

Tạo bảng ghi chú vẽ sơ đồ.

Thiết lập vẽ sơ đồ bằng phần mềm Gerber Accumark Label S : in đường may Label I : in đường nội vi Label U : in đường in thêm Label G : in đường […]