Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark.

phần mềm thiết kế rập accumark
phần mềm thiết kế rập accumark

Bạn đang gặp lỗi không thể nhập thông số rộng cổ 7.5 cm trên phần mềm Gerber Accumark

Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark0
Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark0

Khi nhập thông số trong phần mềm thiêt kế rập Gerber Accumark,bạn có thể đổi dấu phẩy(,) qua dấu chấm(.) theo hướng dẫn sau:

Chọn Star-Control Panel

 

Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark
Chọn Additional Settings

 

 

Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark 1
Chọn Decimal symbol-đổi dấu phẩy thành dấu chấm là được.

 

Đổi cách nhập dấu phẩy qua dấu chấm trong phần mềm thiết kế rập gerber accumark 2

Coi video làm cho nhanh