Thiết kế cổ vuông, đô chữ U

Hướng dẫn thiết rập cổ vuông, đô chữ U:

CỔ VUÔNG:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 4cm

A2A4 : Hạ cổ trước = 6cm

A2A4 : Hạ cổ sau = 3cm

Giảm tại A3 = 0.5cm -> có thể đánh cong tại góc thành cổ chữ U

Nẹp cổ = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-CHU-U

 

ĐÔ CHỮ U:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Đô trước:

C1C2 = 1/3 A1C1

Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai.

Đô sau:

C1C2 = 1/3 A3C1

Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai.

DD1 = 2cm.

DO-CHU-U

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY