THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XẾP PLIS.

CÁCH VẼ.

 • THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Dài quần: 100cm.

Vòng eo: 64cm.

Vòng mông: 88cm.

Vòng đùi: 54cm.

Vòng gối: 40cm.

Rộng ống: 18cm.

 1. Thân trước.

Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay phải người cắt, từ biên đo vào 1,5cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

AB: Dài quần = số đo.

AC: Hạ đáy = ¼ M +6cm.

CD: Ngang đáy = ¼ M +7cm.

I là trung điểm của AC.

AO = CI.

OI là đường chính trung của quần.

DD1: Vào đáy = 3cm.

AC: Hạ đáy = ¼ M + 7cm

AC: Hạ đáy = ¼ M + 7cm.

 • Vẽ vòng đáy.

Bối D1 và E. Chia D1E thành 3 đoạn bằng nhau.

Nối D và vẽ cong 1/3 dường D1E.

EE1 = 1cm.

E1A1: Ngang lưng = ¼ Eo + 4cm (xếp plis).

CN: Hạ đùi = 10cm.

N1N2: Ngang đùi = Ngang đáy – 4cm.

AG: Hạ gối = số đo (hoặc =1/2 dài quần).

G1G2: Ngang gối = Ngang đáy -4cm.

B1B2: Ngang lai = rộng ống – 2cm.

 • Vẽ đường sườn quần.

Sườn trong: nối đường qua các điểm B2, G2, N2,D và đánh cong đoạn G2D vào 0.5cm.

Sườn ngoài: nối đường qua các điểm B1, G1, N1, C, M1, A1 và đánh cong đoạn M1A1 ra 0.5cm.

Lai = 4cm.

Từ A đo xuống 3cm chừa lưng ( = to bản lưng).

 • Vẽ plis thân trước.

Plis thứ nhất: OO1 = 3cm. (qua đường ngang đáy (3-6cm))

Plis thứ hai: O2O3 = 2cm.

 1. Thân sau.

Đặt thân trước lên phần vải còn lại và lấy dấu đường ngang lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang lai

ab: dài quần = thân trước.

ac: hạ đáy sau = hạ đáy trước +1cm.

cd: ngang đáy sau = ngang đáy trước + 7cm

dd1: vào đáy = 1/10 M + 1cm

m1m2: ngang mông = ¼ M

ee1: xuyên đáy = 4cm

e1e2: dong lưng thân sau = 1cm

e1a1: ngang eo = ¼ eo + 3cm(pen)

 • Vẽ plis.

OO1 = 10cm.

O là điểm giữa, đo ra 1.5cm và nối với O1.

 • Vẽ đường sườn quần.

Dựa vào đường sườn của thân trước vẽ đều ra 2cm. Sườn trong nối với d và đánh cong. Sường ngoài nối với a1 và đánh cong.

Lai = 4cm.

Từ A đo xuống 3cm chừa lưng (= to bản lưng).

 • Vẽ bagette.

Bagette chiếc.

AB = 16cm.

AC = 3cm.

Bagette đôi.

AB = 18cm.

AC = 3cm.

BD = 2cm.

 • Vẽ lưng.

AB = ½ eo trước = ¼ eo.

BC =1/2 eo sao = ¼ eo.

AA1 =đầu lưng =3cm.

A1A2: to bản lưng =3cm.

Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.

C1D: phần trừ hao =4cm.

DD1 3cm.

 • Vẽ túi.

 1. QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.

Lai chừa đường may 4cm.

Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa 1.5cm.

Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa 3cm.

Các đường còn lại chừa đều 1cm.

KHOA-HOC-NGANH-MAY