THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM CÓ ĐƯỜNG RÁP CHÂN NGỰC

THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM  CÓ ĐƯỜNG RÁP CHÂN NGỰC
Thông số thiết kế rập áo đầm căn bản:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 84 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 19 cm
Dang ngực : 18 cm
THÂN TRƯỚC:
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai = 82 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 29 cm
thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dai-rong-tt
Tạo điểm vào cổ, hạ cổ:
AA1: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AA2: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-vao-co-ha-co-tt
Đánh cong vòng cổ qua trung điểm đường chéothiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-danh-cong-vong-co-tt
Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-vai-tt
Vẽ đường hạ vai CC1 vuông góc, nối đường vai A1C1:
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-vai-tt
Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cm
thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-nach-tt
Vẽ đường ngang ngực:
NN2: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-tt
Đánh cong vòng nách qua trung điểm đường chéo và sâu hơn đường hạ nách DC1 1 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-danh-cong-vong-nach-tt
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-eo-tt
Vẽ đường ngang eo:
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince = 20 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-eo-tt
Copy đoạn thẳng song song từ đường hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-mong-tt
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-mong-tt
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-suon-tt
Đánh cong lai áo:
BB1: Sa vạt = 2 cm.
Giảm sườn = 1 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-lai-tt
Vẽ pince eo:
Dang ngực:
NI = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dang-nguc-tt
Vẽ đường thẳng PP1 vuông góc với đường NN1thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-pince-eo-tt
Chéo ngực:
PA2 = 18 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-cheo-nguc-tt
Từ đỉnh ngực xuống 3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dinh-nguc-xuong-3cm-tt
Tạo điểm hai bên đường P1P2 mỗi bên 1 cm. Nối đường pince.thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-noi-pince-eo-tt
Từ đường ngang ngực xuống 5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-xuong-5cm-tt
Dựng đường ráp chân ngựcthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-rap-chan-nguc-tt
Giảm thân trên 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-giam-than-tren-0,5cm-tt
Bóc thân trước + pince eo
Mở đường gấp đôithiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-mo-duong-gap-doi-tt
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-chua-duong-may-tt
THÂN SAU:
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 86 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dai-rong-TS
Tạo điểm vào cổ, hạ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-vao-co-ha-co-ts
Tạo điểm ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-vai-ts
Vẽ đường CC1 vuông góc
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-vai-ts
Nối đường vai C1A1:
Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-nach-ts
Vẽ đường ngang ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cm

thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-TS

Đánh cong vòng nách qua trung điểm đường chéo và sau hơn đường hạ nách DC1 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-danh-cong-vong-nach-ts
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-eo-ts
Vẽ đường ngang eo:
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-eo-ts
Copy đoạn thẳng song song từ hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-mong-ts
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-mong-ts
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-suon-ts
Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-lai-ts
Dang ngực:
NP = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dang-nguc-ts
Vẽ đường pince PP1 vuông góc với đường NN1thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-pince-eo-ts
Từ P lấy xuống 3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dang-nguc-xuong-3cm-ts
Tạo điểm hai bên đường PP1 mỗi bên 1 cm
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-noi-pince-eo-ts
Nối đường nẹp với thânthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-noi-nep-vao-than-ts
Từ đường ngang ngực xuống 5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-xuong-5cm-ts
Dựng đường ráp chân ngựcthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-rap-chan-nguc-ts
Giảm thân trên 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-giam-than-tren-0,5cm-ts
Bóc thân sau +  pince eo.
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-chua-duong-may-ts

KHOA-HOC-NGANH-MAY