Thiết kế rập cổ thuyền

Hướng dẫn thiết kế rập cổ thuyền:

CỔ THUYỀN:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 8cm

A2A4 : Hạ cổ trước = 2cm

A2A4 : Hạ cổ sau = 1cm

 

Giảm tại A3 = 0.5cm

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Nẹp cổ = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-THUYEN

KHOA-HOC-NGANH-MAY