Qui trình may áo bra nữ.

qui-trinh-may-ao-bra-nu

KHOA-HOC-NGANH-MAY

QUI TRÌNH THỜI GIAN CÔNG ĐOẠN TẠM TÍNH  735PVT
STT Tên công đoạn Bậc thợ Thời gian Loại máy
A Cụm dây vai
1 Đo cắt dây vai+dây lúp 2 20 TC
2 Đo cắt thun nách 2 12 TC
3 May ren vào dây vai trước 3 65 ZZ1C
4 Diễu ren dây vai trước 3 50 ZZ1C
5 Đính bọ dây vai trước vào dây vai sau 3 40 Máy đính bọ
6 Xỏ khoen H810 2 15 TC
7 Bọ dây vai khoen H810 3 20 Máy đính bọ
8 Xỏ khoen H910 2 35 TC
9 Bọ dây vai H910 3 40 Máy đính bọ
10 Lộn dây vai 2 25 TC
B Cúp
11 May pen coup lót 4 40 MB1K
12 Diễu pen coup lót 3 30 MB1K
13 Gọt mousse theo rập 2 20 TC
14 Lược quanh coup lót vào mousse 3 120 MB1K
15 VS cạnh trên coup lót 4 45 VS3C
16 May pen coup chính 4 40 MB1K
17 Diễu pen coup chính 3 30 MB1K
18 May zizac cạnh trên coup vào mousse 3 50 ZZ1C
19 Lược quanh coup chính vào mousse 3 95 MB1K
20 Gọt vải dư 2 20 TC
C Cụm tam giác
21 May nối ren tam giác 3 25 MB1K
22 Diễu ren tam giác 3 25 MB1K
23 May đầu tam giác chính vào đầu tam giác lót 3 15 MB1K
24 Diễu đầu tam giác 3 12 MB1K
25 Lược quanh tam giác 3 50 MB1K
D Cụm thân sau và may tổng thể
26 Lược quanh sườn lót vào sườn chính 3 80 MB1K
27 May sườn vào tam giác 3 25 MB1K
28 May sườn vào lưng 4 55 MB1K
29 May tape sườn 4 40 MB2K
30 Xỏ bonl 2 18 TC
31 Cắt tape 2 14 TC
32 May lưng+gắn lúp 4 60 ZZ3C
33 May tổng thể 4 115 MB1K
34 May nách đường 1 4 70 ZZ1C
35 May nách đường 2 4 60 ZZ1C
36 May tape gọng 4 70 MB2K
37 Xỏ gọng 2 45 TC
38 May đầu móc cài +gắn nhãn 4 75 ZZ1C
39 May bao đầu móc cài 4 33 ZZ1C
40 Đính bọ 3 120 Máy đính bọ
41 Đo cắt dây nơ 2 10 TC
42 Thắt dây nơ 2 12 TC
43 Đính dây nơ 3 15 Máy đính nơ
44 Móc dây vai vào áo 2 25 TC
45 Cắt chỉ 2 55 TC
TỔNG 1936
Ngày    tháng      năm 2014
Người lập

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần