Qui trình may áo bra nữ.

qui-trinh-may-ao-bra-nu

KHOA-HOC-NGANH-MAY

QUI TRÌNH THỜI GIAN CÔNG ĐOẠN TẠM TÍNH  735PVT
STT Tên công đoạn Bậc thợ Thời gian Loại máy
A Cụm dây vai
1 Đo cắt dây vai+dây lúp 2 20 TC
2 Đo cắt thun nách 2 12 TC
3 May ren vào dây vai trước 3 65 ZZ1C
4 Diễu ren dây vai trước 3 50 ZZ1C
5 Đính bọ dây vai trước vào dây vai sau 3 40 Máy đính bọ
6 Xỏ khoen H810 2 15 TC
7 Bọ dây vai khoen H810 3 20 Máy đính bọ
8 Xỏ khoen H910 2 35 TC
9 Bọ dây vai H910 3 40 Máy đính bọ
10 Lộn dây vai 2 25 TC
B Cúp
11 May pen coup lót 4 40 MB1K
12 Diễu pen coup lót 3 30 MB1K
13 Gọt mousse theo rập 2 20 TC
14 Lược quanh coup lót vào mousse 3 120 MB1K
15 VS cạnh trên coup lót 4 45 VS3C
16 May pen coup chính 4 40 MB1K
17 Diễu pen coup chính 3 30 MB1K
18 May zizac cạnh trên coup vào mousse 3 50 ZZ1C
19 Lược quanh coup chính vào mousse 3 95 MB1K
20 Gọt vải dư 2 20 TC
C Cụm tam giác
21 May nối ren tam giác 3 25 MB1K
22 Diễu ren tam giác 3 25 MB1K
23 May đầu tam giác chính vào đầu tam giác lót 3 15 MB1K
24 Diễu đầu tam giác 3 12 MB1K
25 Lược quanh tam giác 3 50 MB1K
D Cụm thân sau và may tổng thể
26 Lược quanh sườn lót vào sườn chính 3 80 MB1K
27 May sườn vào tam giác 3 25 MB1K
28 May sườn vào lưng 4 55 MB1K
29 May tape sườn 4 40 MB2K
30 Xỏ bonl 2 18 TC
31 Cắt tape 2 14 TC
32 May lưng+gắn lúp 4 60 ZZ3C
33 May tổng thể 4 115 MB1K
34 May nách đường 1 4 70 ZZ1C
35 May nách đường 2 4 60 ZZ1C
36 May tape gọng 4 70 MB2K
37 Xỏ gọng 2 45 TC
38 May đầu móc cài +gắn nhãn 4 75 ZZ1C
39 May bao đầu móc cài 4 33 ZZ1C
40 Đính bọ 3 120 Máy đính bọ
41 Đo cắt dây nơ 2 10 TC
42 Thắt dây nơ 2 12 TC
43 Đính dây nơ 3 15 Máy đính nơ
44 Móc dây vai vào áo 2 25 TC
45 Cắt chỉ 2 55 TC
TỔNG 1936
Ngày    tháng      năm 2014
Người lập

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần