THIẾT KẾ QUẦN ĐỒ BỘ NỮ

NI MẪU: Dài Quần (DQ) = 98CM  ,  Vòng Mông (VM) = 88CM  ,  Ngang Ống (NỐ) = 22CM

THÂN TRƯỚC

B1. Xác định hình chữ nhật

  • X= dài quần = số đo = 98cm
  • Y= ngang đáy trước = ¼ VM + 5->6CM = 22 + 6 = 28CM

B2. Xác định hạ đáy trước = ¼ VM + 5->6cm = 22 + 6 = 28cm

B3. Xác định hạ gối = ½ dài quần + 5cm = 54cm

B4. Xác định hạ mông = 2/3 hạ đáy trước

B5. Xác định ngang eo trước AA1 = ¼ VM + 0.5 = 22.5cm

B6. Xác định vào đáy C1C3 = 1/20 VM = 4.4cm, CC2 giảm 0.5cm

B7. Xác định đường chính trung là đường // với biên vải. Chia đôi các đường ngang đáy, ngang ống, ngang gối

B8. Nối C3A1 cắt đường ngang mông tại C5. Nối C1C5

B9. Chia đôi C1C5 được C4. Nối C3C4

 

B10. Vẽ vòng đáy đi qua các điểm C1, điểm giữa của C3C4, C5, A1

B11. Xác định ngang ống trước B1B2 = ngang ống – 2cm = 20cm (chia đều 2 bên đường chính trung)

 

B12. Vẽ sườn ngoài đi qua các điểm B2, C2, D, A

 

B13. Vẽ sườn trong qua các điểm B1, C1

B14. Xác định lưng quần = Thành phẩm thun + 1cm đường may = 3.5->4cm = 4cm

B15. Xác định lai quần = 3cm

 

THÂN SAU

Dựa trên block thân trước để thiết kế: giữ nguyên các đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang gối, ngang ống, đường chính trung, sườn trong, sườn ngoài

B16. Từ đường sườn ngoài thân trước lấy đều ra 2cm để làm sườn ngoài thân sau

B17. Đường sườn trong thân trước từ các điểm B1, E1 lấy đều ra 2cm

B18. Xác định ngang eo thân sau A’A1 = ¼ VM + 0.5cm = 22.5cm

B19. Xác định ngang đáy sau C’C3= ¼ VM + 2cm = 24cm

B20. Xác định vào đáy sau C1C3 = 1/10 VM = 8.8cm, C1C6 = 1->1.5cm = 1.5cm

B21. Nối C3A1 cắt đường ngang mông tại C5. Nối C1C5

B22. Chia đôi C1C5 được C4. Nối C3C4

B23. Vẽ vòng đáy đi qua các điểm C1, điểm giữa của C3C4, C5, A1

B24. Nối E’C1 đánh cong lõm vào 0.5cm ta được sườn trong thân sau

B25. Bóc rập, tạo đường may (sườn 1.5cm, đáy 1cm)

 

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần