NHẢY SIZE QUẦN TÂY NỮ THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NỮ THÂN TRƯỚC

Nhảy size thân trước

nhay-size-tt

Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X=  0  , Y= eo/4

nhay-size-tt-1

Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài X=  o, Y=o

nhay-size-tt-2

Bước 3: Nhảy size điểm túi tại sườn ngoài  X=0    , Y=0

nhay-size-tt-3

Bước 4: Nhảy size điểm lai tại sườn ngoài X=dài quần   , Y=0

nhay-size-tt-4

Bước 5: Nhảy size điểm lai tại sườn trong   X=  dài quần  , Y=lai /2

nhay-size-tt-5

Bước 6: Nhảy size tại đáy  X=hạ đáy    , Y=đùi

nhay-size-tt-6

Bước 7: Nhảy size baget  X= dài paget   , Y=eo/4

nhay-size-tt-7

Bước 8: Nhảy size dấu bấm sườn ngoài   x=  1/2 dài quần  , Y=0

nhay-size-tt-8

Bước 9: Nhảy size dấu bấm sườn trong  X= /2 dài quần   , Y=gối /2

nhay-size-tt-9

Chúc các bạn học nhảy size tốt