Thiết kế áo sơ mi nam Body Thân trước

Công thức thiết kế rập áo sơ mi nam thân trước:

Vẽ hình chữ nhật

AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62.5.

DAI-AO-SMN-TT1

Vẽ vòng cổ

AE: Vào cổ = ¼ Vòng cổ – 1 = 7.75

AT: Hạ cổ trước = số đo  – 1.5(chồm vai) = 6.5

Vẽ ngang vai

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AI: Hạ xuôi vai = 4cm.

IM: Ngang vai = ½ vai = 20.25 – 0.5 = 19.75

NGANG-VAI-VCO-HCO-TT

Vẽ vòng nách:

 

MM1: Hạ nách = ½ Vòng nách – 1.5(chồm vai) = 20.5

CC1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực = 25.5

Nối vai con, vẽ vòng cổ.

VCO-VCON-HNACH-NNGUC-TT

Vẽ eo:

AD: Hạ eo = số đo – 3cm = 37

DD1: Ngang eo = Ngang ngực – 1 = 24.5

Vẽ lai:

BB1: Ngang lai = ½ Lai = 26

Vẽ đô áo:

AP: Hạ đô = 12

PP1: Ngang đô = 18.5

Sa vạt 1cm.

NNGUC-NEO-HDO-NDO-SAVAT-TT

Từ lai lấy lên 5cm vẽ sườn.

SUON-VNACH-AO-TT

Chia đường sa vạt làm 3 phần bằng nhau

Từ 1/3 đường sa vạt vẽ đường thẳng nối với cao lai, rồi chia thạnh 5 phần bằng nhau.

Vẽ lai:

VAT-LAI-TT

Vẽ đường khuy nút

AA1: Đường nẹp thứ nhất cách tâm nút 1.25cm

 

A1A2: Đường nẹp thứ hai cách đường nẹp nhất 3.5cm.

NEP-AO-TT

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

THANH-PHAM

KHOA-HOC-NGANH-MAY