NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN TRƯỚC

Nhảy size thân trước

nhay-size-tt

Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X= 0  , Y=EO/4 (eo nguyên đo nguyên vong,các điểm còn lại phần mềm tự nhảy,có thể chốt lại nếu cần)

nhay-size-tt-1

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài   X=   0 , Y=0 (quần này không nhảy túi đo từ sườn)

nhay-size-tt-2

Bước 3: Nhảy size điểm túi trên sườn ngoài X=0   , Y=0 (miệng túi không nhảy)

nhay-size-tt-2

Bước 4: Nhảy size điểm lai tại sườn ngoài  X=dài quần    , Y=0

nhay-size-tt-4

Bước 5: Nhảy size điểm lai tại sườn trong  X=DÀI QUẦN   , Y=RỘNG LAI

nhay-size-tt-5

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 6: Nhảy size điểm đáy  X=HẠ ĐÁY    , Y=ĐÙI

nhay-size-tt-6

Bước 7: Nhảy size điểm baget X= 0  , Y=EO/4

nhay-size-tt-7

Bước 8: Nhảy size dấu bấm gối tại sườn ngoài  X=  0   , Y=0

nhay-size-tt-8

Bước 9: Nhảy size dấu bấm gối tại sườn trong  X=0    , Y=RỘNG GỐI

nhay-size-tt-9

day-giac-lam-rap-nhay-size