NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN SAU

Nhảy size quần tây nữ
Nhảy size quần tây nữ

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN SAU

Nhảy size thân sau

nhay-size-ts

Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy  X=0    , Y=eo/4

nhay-size-ts-1

Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài  X=0   , Y=0

nhay-size-ts-2

Bước 3: Nhảy size điểm lai tại sườn ngoài   X= dài quần  , Y=0

nhay-size-ts-3

Bước 4: Nhảy size điểm lai tại sườn trong   X=dài quần , Y=lai

nhay-size-ts-4

Bước 5: Nhảy size đáy  X= đáy sau   , Y=đùi

nhay-size-ts-5

Bước 6: Nhảy size pence X= 0  , Y=1/8 eo

nhay-size-ts-6

Bước 7: Nhảy size dấu bấm sườn ngoài   x=  0  , Y= 0

nhay-size-ts-7

Bước 8: Nhảy size dấu bấm sườn trong  X= 0    , Y= gối

nhay-size-ts-8

Bước 9: Nhảy size dấu bấm tại đáy  X= 1/2 đáy    , Y=eo/4

nhay-size-ts-9

Bước 10: Nhảy size túi sau (bằng nhau)    X= 0  , Y=1/8 eo

nhay-size-ts-11