NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM

NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM THÂN TRƯỚC
Video hướng dẫn nhảy size áo sơ mi xuất khẩu

Nhảy size thân trước

nhay-size-tt

Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ X= 0     ,Y=0

nhay-size-tt-diem-ha-co

Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ X= sâu cổ   , Y=rộng cổ/2

nhay-size-tt-diem-dinh-vai

Bước 3: Nhảy size điểm vai X=  sâu cổ  , Y=rộng vai /2

nhay-size-tt-diem-dau-vai

Bước 4: Nhảy size điểm ngực X=hạ nách     , Y=rộng ngực/2

Bước 5: Nhảy size điểm lai tại sườn  X= dài áo   , Y=lai/2

nhay-size-tt-diem-lai-tai-suon

Bước 6: Nhảy size điểm lai tại nẹp X=dài áo      , Y=0

nhay-size-tt-diem-lai-tai-nep

Bước 7: Nhảy size đường nẹp trong X= o    , Y=0

nhay-size-tt-duong-nep-khuy

Bước 8: Nhảy size các điểm nút chia đều khoảng cách từ nút đầu tiên tới lai,chia đều cho các nút

nhay-size-tt-diem-nut

Bước 9: Nhảy size túi X= hạ túi từ vai   , Y=túi từ nẹp vào

nhay-size-tt-tui

Bước 10: Nhảy size điểm eo X=hạ eo, Y=eo/2

nhay-size-tt-diem-eo