Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân sau)

Thông số:

Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân trước)

Dài áo: 64

Vòng cổ: 37

Vòng ngực: 80

Vòng eo: 64

Ngang vai: 36

Vòng nách: 34

Hạ eo: 36

Hạ mông: 18

Chồm vai: 2cm

Vẽ hình chữ nhật:

AB: Dài áo = số đo + chồm vai = 66

AC: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2 = 22.

Xác định cổ:

AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ+1 = 6.5

AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 0.5 = 2.5

Vẽ vòng cổ:

Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2.

Xác định vai, vẽ vai con:

AC1: Ngang vai = ½ vai +0.5 = 18.5

C1C2: Hạ vai = 4

Nối C2A1 làm vai con.

Vẽ vòng nách:

Hạ nách = ½ vòng nách +2 = 19

Đánh cong vòng nách qua điểm DC2.

Xác định vị trí hạ eo:

AE1: Hạ eo = Số đo + 2 (áo không pen ngực ) = 38

E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 2 (pence) = 20

Vẽ sườn áo:

BM: Ngang lai = ngang ngực = 22

MM1: Giảm sườn 1cm

Vẽ sườn qua các điểm  M1E2D.

Vẽ vạt lai:

Vẽ vạt lai, chia BM làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BM với M1 đánh cong 0.5-1

Vẽ pence:

Vẽ pen, chia đôi E2E1 rồi kéo 2 điểm  đến ngang ngực và ngang lai FF1.

Rộng pence:

Mỗi bên lấy 1cm làm rộng pen YY1.

Xác định vị trí hạ mông:

E1G1: Hạ mông = số đo (18-20).

Nối các điểm TYY1F tạo pen dọc.

Thiết kế rập áo sơ mi nữ căn bản (Thân trước)