THIẾT KẾ RẬP ÁO TRẤN THỦ TRẺ EM

1. Thông số thiết kế rập áo trấn thủ (á0 khoác).

Dài áo: 25cm

Ngang vai: 18cm

Dài tay: 18cm

Vòng cổ: 23cm

Vòng ngực: 42cm

Vòng bụng : 44cM

2. Cách thiết kế.

THÂN TRƯỚC

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD

AB,CD : dài áo= 25cm

BD : ngang lai= 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm

dai-rong

  • Vẽ cổ trước:

AA1: vào cổ trước= 6cm.

AA2: hạ cổ trước= AA1 + 1cm= 7cm

tkr-ha-co

Nối A1A2, MA1=MA2

Nối MA3, N là điểm giữa của MA3.

Vẽ cong vòng cổ qua A1,N,A2.

tkr-vongco

Vẽ đường giao khuy song song với AB, cách AB 1.5cm.

tkr-khuy

  • Vẽ nách áo:

AE= 1/2 ngang vai= 9.5cm

tkr-ngangvai

EF: hạ nách= 13.5cm

tkr-hanach

Từ F lấy điểm G, FG = 4.5cm

tkr-nach

Nối H với G, F1 là điểm giữa của HG.

Chia FF1 làm 3 phần

Vẽ cong nách áo đi qua 2/3 FF1 và đánh cong vòng nách cách điểm G 1cm.

tkr-vongnach

THÂN SAU

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD

ab,cd : dài áo= 25cm

bd : ngang lai= 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm

tkr-dairongsau

  • Vẽ cổ sau:

aa1: vào cổ sau= 1/5 vòng cổ + 1,5cm= 6cm

aa2: hạ cổ sau= 2.5cm

1tkr-hacosau

ma1 = ma2, na3 =  nm.

Vẽ vòng cổ qua a1,n,a2.

2tkr-vongcosau

  • Vẽ nách áo:

ae = 1/2 ngang vai= 9.5cm

4tkr-ngangvaisau

ef : hạ nách= 13.5cm

tkr-hanachsau

Từ điểm f lấy điểm g, fg = 4.5cm

tkr-nachsau

Nối h với g, f1 là điểm giữa của hg.

Chia ff1 làm 3 phần

Vẽ cong nách áo đi qua 2/3 ff1 và đánh cong cách g 1cm

tkr-congnachsau

3. Chừa đường may.

Cổ: 0.5cm

Sườn áo, vai: 1cm

Lai: 2cm

Nách: 0.7cm

KHOA-HOC-NGANH-MAY