THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN, TAY DÀI, CÀI NÚT SAU

1. Thông số áo liền quần trẻ em,tay dài,cài nút sau.

Dài áo + quần : 63

Vòng cổ: 25

Vòng ngực: 48

Dài tay: 30

Vòng cổ tay:

2. Cách vẽ.

THÂN TRƯỚC.

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB: dài chung= dài áo + quần = 63cm

AD = BD = 37cm.

1.TT.DAIRONG

AI: hạ ngực= 1/4 VN +1cm = 13cm

2.TT.HANGUCIJ: ngang ngực= 1/4 VN + 6cm cử động = 18cm.

Từ J kẻ đường thẳng song song với AB.

 

3.TT.NGANG NGUCJJ1 = JJ2 = 8cm.

Nối JJ1 với JJ2, OJ1 = OJ2

4.TT.TAY

DD1: cửa tay = 12cm. Nối D1J1

5.TT.CUATAY

Đánh cong qua J1J2 và cách O 3cm.

6.TT.NACHTAY

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ= 1/5 VC + 2cm = 7cm

AA2: hạ cổ= 1/5 VC = 5cm

7.TT.HACO

Nối A1A2, MA1 = MA2

Nối MA3, N là điểm giữa M và A3.

Đánh cong vòng cổ qua A1, N, A2.

Vẽ 2 đường xếp ly, mỗi ly 1cm.

8.TT.VONGCO

  • Vẽ quần:

AK: hạ đáy quần= 2/3 dài chung + 2cm= 44cm

Lấy điểm K1, KK1 = 1cm.

 

9.TT.HADAY

Từ K lấy H cách K 2cm.

10.TT.KH

Từ B lấy B1, BB1 = 3cm

B1B2: ngang ống = 13cm.

11.TT.ONGQUAN

THÂN SAU

Vẽ hình chữ nhật abcd:

ab: dài chung= dài áo + quần = 63cm

ad = bd = 37cm.

12.ts.dairong

ai : hạ ngực= 1/4 VN +1cm = 13cm

ij : ngang ngực= 1/4 VN + 4cm cử động = 16cm.

Từ j kẻ đường thẳng song song với ab.

13.ts.hangangnguc

jj1 = jj2 = 8cm.

Nối jj1 với jj2.

dd1: cửa tay = 12cm. Nối d1j1

14.ts.cuatay

 

Đánh cong 3cm qua j1j2.

15.ts.congnach

  • Vẽ cổ:

aa1: vào cổ= 1/5 VC + 2cm = 7cm

aa2: hạ cổ= 1.5cm

16.ts.haco

Đánh cong vòng cổ.

17.ts.vongco

Vẽ đường giao khuy:

Từ a2 vẽ a0, a2a0 = 1.5cm

a0g = 24cm. Nối g với g0

18.ts.khuy

Vẽ quần:

ak : hạ đáy quần= 2/3 dài chung + 2cm= 44cm

Lấy điểm k1, kk1 = 2.5cm. Nối k với g0.

Từ k1 lấy k2, k1k2= 9cm.Đánh cong g0k2.

19.ts.congday

Từ b lấy b1, bb1 = 6.5cm

bb2: ngang ống = 14cm. b2b0 = 0.7cm, đánh cong vòng ống

20.ts.ong

 

3. Chừa đường may

Cổ 0.5cm

Nách 0.7cm

Sườn, vai, đáy 1cm

Lai 2cm

Giao khuy: 4cm

KHOA-HOC-NGANH-MAY