CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG – CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU

THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG
 Thông số thiết kế rập đầm ráp dưới chân ngực-cổ vuông tim-không tay:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 85 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 92 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân sau
• Mở phần mềm thiết kế rập PDS. Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 87 cm
BK: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 25.5 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-dai-rong-ts
• Vẽ cổ:
cty-tkkt-toan-tran
AE: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AF: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cm
Vẽ cong EF → vòng cổ
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-co-ts
• Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-vai-TS
CC1: Hạ vai = 4 cm.
Nối C1E → vai con
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-vai-ts
• Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-nach-ts
• Vẽ ngực:
II1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-nguc-ts
Đánh cong I1C1 → vòng nách
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-nach-ts
• Vẽ eo:
AL: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-eo-ts
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 3 cm pince + 1 cm cử động = 20 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-eo-ts
• Vẽ mông:
cty-tkkt-toan-tran
LM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,4 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-mong-ts
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-mong-ts
• Nối KM1L1I1 → đường sườn
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-suon-ts
• Vẽ lai:
Giảm sườn KK1 = 2cm
Vẽ cong K1B → đường lai
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-lai-ts
• Vẽ pince eo:
Dang ngực:
IP = 1/2 dang ngực = 9 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-dang-nguc-ts
Vẽ đường HP vuông góc II1
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-pen-vuong-goc-ts
HH1 = 4cm. rộng pince: 3cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-pen-eo-ts
Điều chỉnh
• Cổ áo:
EE1= FF1 = cổ sâu và rộng = 5cm
Vẽ cong E1F1 → cổ áo.
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-co-ao-ts
• Nách áo + sườn áo:
E1C2 = thân trước = 5cm → vai áo
I1I2: giảm 1cm
Vẽ cong C2I2 → nách áo
Nối I2 đến giữa L1I1 → sườn áo.
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-nach-ao-ts
• Đường cắt dưới eo:
cty-tkkt-toan-tran
L1L1’: 12cm
LL’: 14cm
Vẽ cong L1’L’ → đường cắt
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-duong-cat-duoi-eo-ts
Đường cắt cong:
C2N = 10cm = thân trước
Vẽ cong NH1H2 đến lai → H3
NH1H2H3 → đường cắt cong
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-duong-cat-cong-ts
• Thân trên:
Bóc 2 phần thân trên. Mở đường gấp đôi L’F1.
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-than-tren-ts
• Thân dưới:
Đường L1 → canh vải ngang
Hai điểm H3, loe ra = thân trước
L’Q = 4cm → dây kéo

thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-than-duoi1-ts

• Chừa đường may:

thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-chua-duong-may-ts