Lớp thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ Bình Dương

Lớp học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính chuyên nghiệp tại Bình Dương.  Ngày chủ nhật  19-02-2017 Tại trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần cơ sở 2.

Lớp học thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ vi tính Gerber Accumark V9

Lớp học thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ vi tính Optitex 15

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần