Thiết kế rập cổ chìa khóa

Hướng dẫn thiết rập cổ chìa khóa:

CỔ CHÌA KHÓA:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 2cm

A2A4 : Hạ cổ trước = Hạ cổ sau = 2cm

 

A4A5 = 9cm

A4A6 = 0.5cm.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Giảm tại A3 = 0.5cm

Nẹp cổ = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-CHIA-KHOA

KHOA-HOC-NGANH-MAY